تجهیزات / فرز سه محور


فرز سه محور
به کارگیری 2 دستگاه فرز CNC
سه محور عمودی

15,000 RPM
50,000
High Accuracy

به کارگیری 2 دستگاه فرز CNC
سه محور


10,000 RPM
30,000
High Accuracy
Manual B Axis
Manual C Axis


2017 A.S.P. CO. International . All Right Reserved.