واحدهای شرکت / دپارتمان کنترل کیفیت


دپارتمان کنترل کیفیتدپارتمان کنترل کیفیت شرکت البرز صنعت پالایش طراحی برنامه کنترل و تعیین ایستگاه های کنترلی هر بخش از تولید را مطابق موارد زیر انجام خواهد داد :

نظارت بر فرآیند تولید مطابق با OPC تدوین شده توسط گروه تولید
نظارت بر ابزار های کنترلی و دوره های کالیبراسیون
نظارت بر OPQP , FMEA , SPC , MSA
ممیزی سیستم
تایید محصول نهایی و صدور گواهی کنترل کیفیت
تعریف و کنترل ایستگاه های تست مجموعه های عملکردی
به کارگرفتن دقیق ترین ابزار آلات ابعادبرداری از برترین تـولــید کننـدگان نظـیر Helios, Mahr, Mitutoyo, Tesa در رنج های مختلف جزو توانمندی های دپارتمان کنترل کیفیت می باشد.
2017 A.S.P. CO. International . All Right Reserved.